Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Algemene voorwaarden


I. ALGEMEEN

1.1.         De webshop “Velda Feasy” (www.veldafeasy.com) (hierna “Velda Feasy Webshop”) wordt uitgebaat door Veldeman Bedding NV, een vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 3660 Oudsbergen (België), Industrieweg-Noord 1155 (België), en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.960.848 (BTW BE 436.960.848) (hierna “Velda” of “wij”). Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) stellen de rechten en verplichtingen vast van Velda en van de gebruikers van de Velda Feasy Webshop (hierna de “ Consument” of “u”) met betrekking tot de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden.
1.2.         Voordat u overgaat tot bestelling en betaling via de knop “Bestel en betaal”, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) zorgvuldig na te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de Velda Feasy Webshop, bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en relatie tussen de Consument en Velda. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door Velda schriftelijk zijn aanvaard. De andere algemene verkoopsvoorwaarden van Velda – van toepassing op reguliere verkopen (B2B) – zijn evenmin van toepassing op de transacties die verband houden met de Velda Feasy Webshop.
1.3.         Velda kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de Algemene Voorwaarden van Velda te kennen en te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.
1.4.         Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

II. AANBOD EN BESTELLING

2.1.         De vertoning van de producten in de Velda Feasy Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij Velda producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door Velda aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat Velda vrij om te beslissen om een bestelling al dan niet aanvaarden. Als Velda een bestelling niet uitvoert, wordt dit onverwijld meegedeeld.
2.2.         De bestelprocedure in de Velda Feasy Webshop bestaat uit de volgende stappen:
U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Winkelmandje" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Nu Afrekenen”.
Vervolgens dient u zich aan te melden. Doet u dit voor de eerste keer (nieuwe gebruiker van de Velda Feasy Webshop), dan wordt u gevraagd een nieuwe account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker van de Velda Feasy Webshop, dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Velda vraagt een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.
Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider. Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.
Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van de Algemene Voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar de Velda Feasy Webshop website.
Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan. Een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account in “Mijn Velda”.
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. De bestelling wordt door Velda aanvaard doordat de producten aan de Consument worden geleverd. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.
2.3.         Velda behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, onder meer in geval van (i) uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product, (ii)  ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Consument, (iii) overmacht, of (iv) ernstig vermoeden van voor Velda onaanvaardbare commerciële doeleinden.
2.4.         Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.
De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig artikel VII ‘handtekening en bewijs’.

III. PRIJS EN BETALING

3.1.         De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Velda behoudt zich het recht voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de Velda Feasy Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.
3.2.         Wij rekenen geen bijkomende verzendkosten aan voor de levering van een bestelling van uw producten (in België, Nederland, Groothertogdom Luxemburg en Duitsland). De verzending is bijgevolg inbegrepen in de prijs van het product, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de website.
3.3.         De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de Velda Feasy Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behoudt Velda zich het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Velda wijst u erop dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.
Velda opteert voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Mollie. Betalingen zijn mogelijk via direct-debet SEPA overschrijving, VISA, Mastercard, Bancontact/Mistercash, ING online, KBC online, Belfius online en iDeal. De uitwisseling van uw gegevens met de systemen van Velda is beveiligd via een SSL (Secure Socket Layer)-certificaat. Velda verwijst in dit verband ook naar het Privacybeleid.
Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling Velda moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

IV. LEVERING

4.1.         Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor Velda Feasy Webshop de levering toestaat, met name, België, Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Duitsland. Indien u een levering wenst in een ander land, kan u steeds de online klantendienst van de Velda Feasy Webshop contacteren omtrent de mogelijkheid tot levering in een bepaald land en de daaraan verbonden verzendingskosten.
4.2.         U kan de producten enkel laten leveren op een door u opgegeven adres. De levering zal gebeuren door POST.NL (of diens onderaannemer). De verzendingskosten zijn inbegrepen in de prijs van het product.
4.3.         Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.
4.4.         De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, Groothertogdom Luxemburg en Nederland, en minimaal 3 werkdagen en maximaal 30 dagen in Duitsland en andere landen. U kunt de status van uw bestelling opvolgen via uw account in “Mijn Velda”. De status van de verzending van uw bestelling is op te volgen via de vervoerder. Velda is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.
4.5.         Totdat Velda de verwerking van uw bestelling heeft aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst. Velda zal u de prijs van de bestelde producten (hierin begrepen de kosten voor de initiële levering) terugbetalen binnen 30 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd (of is uw bestelling reeds onderweg), dan kunt u deze retourneren via de procedure omschreven in artikel V.
4.6.         Indien Velda er door uitzonderlijke omstandigheden niet in slaagt uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (hierin begrepen de kosten voor de initiële levering) terugbetalen binnen 30 dagen.

V. RETOUR

5.1.         Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen (wettelijk herroepingsrecht). Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijk herroepingsrecht, biedt Velda u de mogelijkheid om producten zonder opgave van redenen terug te sturen binnen de 30 dagen na ontvangst (conventioneel herroepingsrecht). Deze terugzendmogelijkheid laat u toe om, zelfs nadat de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken, de overeenkomst te annuleren door de producten terug te sturen naar Velda conform de voorgeschreven procedure. Deze termijn van het wettelijk herroepingsrecht, alsook de termijn van het conventioneel herroepingsrecht begint te lopen van zodra u de producten ontvangt.
5.2.         Mits de originele labels nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 30 dagen na ontvangst ervan terugsturen. Het is uitsluitend toegestaan de producten te testen zoals dit bij het testen van een matras of ander product in een winkel gebruikelijk is. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Consument. Velda stuurt deze producten naar u terug en brengt de gemaakte kosten in rekening.
5.3.         Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Velda (per gewone post: Veldeman Bedding NV, Industrieweg-Noord 1155, 3660 Oudsbergen, België of per e-mail: service@veldafeasy.com) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en indienen via onze website www.veldafeasy.com.  Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
5.4.         Voor Consumenten in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Duitsland, gebeurt de retourzending zoals omschreven in dit artikel V en enkel via de door Velda aangewezen koerierdienst. Dergelijke retourzending is volledig gratis voor de Consument.
5.5.         Indien u het herroepingsrecht heeft ingeroepen op de in artikel 5.3 vermeldde wijze, zal de klantendienst van Velda contact met u opnemen teneinde de ophaling van de producten waarop het herroepingsrecht van toepassing is te organiseren via een vervoerder.
In elk geval is de retour kosteloos.
5.6.         Velda zal u binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen indien zij voldoen aan de in artikel 5.2 vermelde voorwaarden, behoudens in het geval het een omruiling betreft. De terugbetaling gebeurt op dezelfde manier als de Consument de betaling uitvoerde.
5.7.         Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betaalt Velda aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

VI. GARANTIE

6.1.         De garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van constructie- en/of fabricagefouten. Indien er zich bij normaal gebruik van het product binnen 5 jaar na de ontvangst ervan een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal- of productiefout, dan garanderen wij de vervanging of herstelling van het product.
6.2.         Bij vervanging of herstelling wordt rekening gehouden met een degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het product. De Consument betaalt een bijdrage als volgt: kosteloze vervanging of herstelling gedurende de eerste 2 jaren van de garantietermijn, bijdrage van 40% tijdens het derde jaar van de garantietermijn, bijdrage van 60% gedurende het vierde jaar van de garantietermijn, bijdrage van 80% gedurende het vijfde jaar van de garantietermijn. Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het product, dan kan Velda ook een alternatieve vorm van genoegdoening voorstellen (zoals vervanging door een gelijkaardig product of een financiële compensatie), rekening houdend met de degressieve waardevermindering.
6.3.         Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld aan de klantendienst (service@veldafeasy.com). Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
6.4.         Ingeval van gesignaleerde problemen, wordt er samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar Velda, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel V ‘retour’. De kosten van verzending vanuit België, Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Duitsland vallen ten laste van Velda.
6.5.         In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
 • voor normale slijtage van het product (de stramheid van een matras vermindert op een natuurlijke wijze, met name een hoogteverlies tot 15% of een verlies aan hardheid van de kern tot 20%);
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd;
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies;
 • bij schimmelvorming (het ontwikkelen van schimmel op matrassen of kussens is te wijten aan de gebruiksomstandigheden, met name gebruik in een onvoldoende geventileerde ruimte of te vochtige ruimte);
 • bij urine- of bloedvlekken of andere zichtbare vervuilingen;
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid;
 • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Velda aangewezen derde;
 • bij commercieel gebruik;
 • bij overmacht.

VII. HANDTEKENING EN BEWIJS

De Consument aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De Consument is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de Consument de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de Consument zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Consument geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Consument geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1.         Betreffende het gebruik van de website
De website van Velda Feasy Webshop is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Consument over de producten en activiteiten van de Velda Feasy Webshop. Velda heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Velda heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Velda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.
8.2          Algemene aansprakelijkheid Velda
Velda is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Velda is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.
Velda is evenmin aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Consument of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

IX. AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1.         De Velda Feasy Webshop is ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Consument. De integrale inhoud van de Velda Feasy Webshop, hierin begrepen doch niet beperkt tot  lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz., is eigendom van Velda of van verbonden  ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door Velda.
De Consument mag de inhoud enkel downloaden en hiervan een kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.
9.2.         Alle in de Velda Feasy Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Velda, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op de producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Velda. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

X. PRIVACYBELEID

Velda erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder “Privacybeleid” (link naar privacybeleid). Bij het gebruik van de Velda Feasy Webshop aanvaardt de Consument dit Privacybeleid. Door online in de Velda Feasy Webshop te bestellen, geeft de Consument de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Consument heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

XI. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten gesloten met de Consument, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.
 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Aan:
Veldeman Bedding NV, Industrieweg-Noord 1155, 3660 Oudsbergen, België, e-mail: service@veldafeasy.com
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
 • Datum van bestelling van het product of datum van ontvangst van het product
 • Opsomming van de producten die u wenst terug te sturen
 • Uw naam en adres
 • Het factuurnummer en/of het ordernummer
 • Een foto van het product in de staat waarin het zich bevindt op datum van herroeping
 • Uw handtekening
 • Datum van de uitoefening van het herroepingsrecht
 • (Optioneel) de reden van de uitoefening van het herroepingsrecht
Laden
Laden